1-مهندس عقدایی - مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

2-منصورآبیار - رئیس هیات مدیره

3-منصورزیدآبادی - عضوهیات مدیره

4- محمداسفندیار پور - عضو هیات مدیره

5- محسن اسدی پور - عضو هیات مدیره