نام سهامدار   تعداد سهم درصد سهام
 شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر  SarmayehGozari  6998  34.99
گهر عمران GoharOmran 12998 64.98
 گهر روش  GoharRavesh  2  0.01
 گهر ترابر  GoharTarabar  2  0.01
 گهر همکار  hamkar  2  0.01