پیشتازی شرکت پاریزپیشروصنعت درطراحی واستقرارسامانه مدیریت ایمنی وسلامت زنجیره غذائی درجنوب شرق کشور

 

تامین ایمنی وسلامت موادومحصولات غذائی ازدیر بازدغدغه نقش آفرینان صنایع غذائی ومشتریان محصولات آنبوده است. در این میان فرآوری موادغذائی دراحجام بالاوباشیوه های صنعتی ازریسک بالاتری برخورداربوده وهمواره مصرف کنندگان این محصولات درمعرض مخاطرات وپیامدهای ایمنی وبهداشت غذائی بوده وگاهامتحمل خسارات جانی ومالی فراوانی نیز شده اند. ازاین روتلاشهای زیادی برای حصول اطمینان ازایمن سازی فرآیندهاومحصولات غذائی درسالهای اخیردرجهان صورت گرفته که ازآنجمله میتوان به تدوین استانداردهایی اشاره نمودکه با رویکرد یجامع مدیریت ایمنی محصولات غذائی رادرسرتاسرزنجیره غذائی )ازطبیعت تاسفره( نشانه رفته وفهرست جامعی ازمسئولیتهارابرای تامین ایمنی غذابه نقش آفرینان عرصه تولیداین دسته ازمحصولات توصیه نموده اند. استقرارنظامهای مدیریت ایمنی موادغذائی براساس استانداردهای بین المللی همچو نسری استانداردهای بین المللیISO22000 راهکاری با ثبات واثربخش برای دستیابی به سطح بالای اطمینان ازکیفیت وایمنی فرآینده اومحصولات غذائی درجهان شناخته شده وکشورهای توسعه یافته وپیشرواستقبال ویژه ای برای ترغیب صنایع غذائی خود به پیروی ازاستانداردهای مذکوررا ازخود نشانداده اند.

دراین میان شرکت پاریزپیشروصنعت باهمکاری وحمایت همه جانبه شرکت معدنی وصنعتی گل گهر بااعتقادبه اهمیت زنجیره سالم غذائی درایجادجامعه ای سالم وشاداب بعنوان زمینه سازتوسعه پایدار،طلایه دارایمن سازی زنجیره تامین محصولات غذائی درجنوب شرق کشور شده وبا اتکا به دانش وتجربه متخصصان داخلی موفق به استقرارنظام مدیریت هماهنگ ایمنی موادغذائی درسرتاسرزنجیره تامین آن مطابق با استانداردهای جهانی شده است.

نظام مدیریت ایمنی موادومحصولات غذائی با بهره گیری ازآخرین دستاوردهای علمی،اقدامات هماهنگی رادرشناسایی وتحلیل تمامی مخاطرات ایمنی غذائی وارزیابی ریسک آنهاوشناسایی واجرای راهکارهای جامعی برای پیشگیری وکنترل هرگونه مخاطره ایمنی غذائی صورت میدهد. بیشک استقرار نظام مدیریت ایمنی غذائی درشرکت پاریزپیشرو صنعت بعنوان بزرگترین مجموعه تامین غذادرجنوب شرق کشور،الگویی موثربرای توسعه پایدارصنایع غذائی کشور همگام بااستانداردهای جهانی ودانشدانشمندان جوان این مرزوبوم بوده ومسیرتعالی صنایع غذائی وتضمین ایمنی محصولات غذائی را برای خدمتگذاری به سلامت جامعه هموارترخواهدساخت.