پیشتازیشرکتپاریزپیشروصنعتدرطراحیواستقرارسامانهمدیریتایمنیو

سلامتزنجیرهغذائیدرجنوبشرقکشور

تامینایمنیوسلامتموادومحصولاتغذائیازدیربازدغدغهنقشآفرینانصنایعغذائیومشتریانمحصولاتآن بودهاست. دراینمیانفرآوریموادغذائیدراحجامبالاوباشیوههایصنعتیازریسکبالاتریبرخورداربودهوهموارهمصرفکنندگاناینمحصولاتدرمعرضمخاطراتوپیامدهایایمنیوبهداشتغذائیبودهوگاها   متحملخساراتجانیومالیفراوانینیزشدهاند. ازاینروتلاشهایزیادیبرایحصولاطمینانازایمنسازیفرآیندهاومحصولاتغذائیدرسالهایاخیردرجهانصورتگرفتهکهازآنجملهمیتوانبهتدویناستانداردهاییاشارهنمود

کهبارویکردیجامعمدیریتایمنیمحصولاتغذائیرادرسرتاسرزنجیرهغذائی )ازطبیعتتاسفره( نشانهرفتهو

فهرستجامعیازمسئولیتهارابرایتامینایمنیغذابهنقشآفرینانعرصهتولیدایندستهازمحصولاتتوصیهنمودهاند. استقرارنظامهایمدیریتایمنیموادغذائیبراساساستانداردهایبینالمللیهمچونسریاستانداردهایبینالمللیISO22000 راهکاریباثباتواثربخشبرایدستیابیبهسطحبالایاطمینانازکیفیتوایمنیفرآیندهاومحصولاتغذائیدرجهانشناختهشدهوکشورهایتوسعهیافتهوپیشرواستقبالویژهایبرایترغیبصنایعغذائی

خودبهپیرویازاستانداردهایمذکورراازخودنشاندادهاند.

دراینمیانشرکتپاریزپیشروصنعتباهمکاریوحمایتهمهجانبهشرکتمعدنیوصنعتیگلگهربااعتقادبهاهمیتزنجیرهسالمغذائیدرایجادجامعهایسالمو

شاداببعنوانزمینهسازتوسعهپایدار،طلایهدارایمنسازیزنجیرهتامینمحصولاتغذائیدرجنوبشرقکشورشده وبااتکابهدانشوتجربهمتخصصانداخلیموفقبهاستقرارنظاممدیریتهماهنگایمنیموادغذائیدرسرتاسرزنجیره تامینآنمطابقبااستانداردهایجهانیشدهاست.

نظاممدیریتایمنیموادومحصولاتغذائیبابهرهگیریازآخریندستاوردهایعلمی،اقداماتهماهنگیرادرشناسایی وتحلیلتمامیمخاطراتایمنیغذائیوارزیابیریسکآنهاوشناساییواجرایراهکارهایجامعیبرایپیشگیریوکنترلهرگونهمخاطرهایمنیغذائیصورتمیدهد. بیشکاستقرارنظاممدیریتایمنیغذائیدرشرکتپاریزپیشرو صنعتبعنوانبزرگترینمجموعهتامینغذادرجنوبشرقکشور،الگوییموثربرایتوسعهپایدارصنایعغذائیکشور همگامبااستانداردهایجهانیودانشدانشمندانجواناینمرزوبومبودهومسیرتعالیصنایعغذائیوتضمینایمنی محصولاتغذائیرابرایخدمتگذاریبهسلامتجامعههموارترخواهدساخت.