100درصد    250هکتار  

 1- فاز اول پروژه 5000 هکتاری کمربند سبز
2- شناسایی و حفر پروفیل جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و خصوصیات آب زیرزمینی درمحدوده مورد مطالعه در مسیر گل گهر-سیرجان
3- انجام آزمایشات خاک و آب درآزمایشگاه خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
4-نقشه برداری از اراضی بین راهی مجتمع گل گهر-سیرجان
23000 نقطه و76600 نهال 

5-پیاده سازی نقطه جهت حفرچاه و کاشت نهال
6-پرکردن 23000 چاله جهت کاشت نهال
45000 تن  

 8-به کار گیری ،حمل و تخلیه خاک درمحل حفر چاله ها
3000نفرساعت  

 9-ساعت کار ماشین آلات جهت حفر،پرکردن و کوددهی چاله ها
25300 اصله نهال  

 10-پیگیری و خرید نهال ازگونه های متفاوت گیاهی جهت کاشت
3000نفرساعت  

 11-انجام کار کارشناسی