درصد پیشرفت حجم فعالیت انجام شده اهم اقدامات انجام شده نام پروژه
100درصد 250هکتار 1-فاز اول پروژه 5000 هکتاری کمربند سبز کمربند سبز
2-شناسایی و حفر پروفیل جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  
خاک و خصوصیات آب زیرزمینی درمحدوده مورد مطالعه در مسیر گل گهر-سیرجان
3-انجام آزمایشات خاک و آب درآزمایشگاه خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
250هکتار 4-نقشه برداری از اراضی بین راهی مجتمع گل گهر-سیرجان
23000 نقطه و76600 نهال 5-پیاده سازی نقطه جهت حفرچاه و کاشت نهال
6-پرکردن 23000 چاله جهت کاشت نهال
45000 تن 8-به کار گیری ،حمل و تخلیه خاک درمحل حفر چاله ها
3000نفرساعت 9-ساعت کار ماشین آلات جهت حفر،پرکردن و کوددهی چاله ها
25300 اصله نهال 10-پیگیری و خرید نهال ازگونه های متفاوت گیاهی جهت کاشت
3000نفرساعت 11-انجام کار کارشناسی