پیشتازیشرکتپاریزپیشروصنعتدرطراحیواستقرارسامانهمدیریتایمنیو

سلامتزنجیرهغذائیدرجنوبشرقکشور

تامینایمنیوسلامتموادومحصولاتغذائیازدیربازدغدغهنقشآفرینانصنایعغذائیومشتریانمحصولاتآن بودهاست. دراینمیانفرآوریموادغذائیدراحجامبالاوباشیوههایصنعتیازریسکبالاتریبرخورداربودهوهموارهمصرفکنندگاناینمحصولاتدرمعرضمخاطراتوپیامدهایایمنیوبهداشتغذائیبودهوگاها   متحملخساراتجانیومالیفراوانینیزشدهاند. ازاینروتلاشهایزیادیبرایحصولاطمینانازایمنسازیفرآیندهاومحصولاتغذائیدرسالهایاخیردرجهانصورتگرفتهکهازآنجملهمیتوانبهتدویناستانداردهاییاشارهنمود

کهبارویکردیجامعمدیریتایمنیمحصولاتغذائیرادرسرتاسرزنجیرهغذائی )ازطبیعتتاسفره( نشانهرفتهو

فهرستجامعیازمسئولیتهارابرایتامینایمنیغذابهنقشآفرینانعرصهتولیدایندستهازمحصولاتتوصیهنمودهاند. استقرارنظامهایمدیریتایمنیموادغذائیبراساساستانداردهایبینالمللیهمچونسریاستانداردهایبینالمللیISO22000 راهکاریباثباتواثربخشبرایدستیابیبهسطحبالایاطمینانازکیفیتوایمنیفرآیندهاومحصولاتغذائیدرجهانشناختهشدهوکشورهایتوسعهیافتهوپیشرواستقبالویژهایبرایترغیبصنایعغذائی

خودبهپیرویازاستانداردهایمذکورراازخودنشاندادهاند.نام و شرح زیر مجموعه های مدیریت خدمات به شرح ذیل میباشد.

  1. 1)ارائه خدمات نظافت ، میزبانی دفاتر ، پذیرایی مجتمع گل گهر، راهبری مهمانسراه های بندر عباس ، کیش، دفتر تهران ، دفتر کرمان ، شهرک و مهمانسراهای گل گهر ، مجموعه ورزشی گل کهر ، سایت شرکت توسعه فولاد و تنظیف و رفت و روب ، جمع آوری پسماند های ناشی از رفت و آمد معابر عمومی جاده شماره یک و جمع آوری محصولات تولیدی منطقه ، با تعداد 175 نفر پرسنل
  2. 2)نگهداری و ترمیم و ایجاد فضای سبز مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر ،مجتمع ورزشی و شهرک و مهمانسراهای گل گهر، سایت شرکت توسعه فولاد ، کمربند سبز از سیرجان به گل گهر و ایجاد و توسعه و نگهداری فضای سبز و جنگلکاری در محوطه های اداری ، اطراف خیابانها ، راههای دسترسی ، دامپ باطله و عرصه های طبیعی شرکت سنگ آهن گهرزمین با 97 نفر پرسنل
  3. 3)اداره و نگهداری و نظافت باسکولهای مستقر در مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر و سایت شرکت توسعه فولاد و اسکله شهید رجایی به صورت شبانه روزی با 84 نفر پرسنل
  4. 4)حفظ و حراست از تاسیسات و چاه های آب کار فرما در منطقه قطار بنه و نگهداری و اپراتوری چاه( A15) با 13 نفر پرسنل
  5. 5)ارائه خدمات نمونه برداری و آماده سازی نمونه ها در سایت مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر با 24 نفر پرسنل
  6. 6)راهبری ناوگان سبک و سنگین کلیه قراردادهای شرکت با 63نفر راننده (43 ماشین سبک ، 18 ماشین سنگین و نیمه سنگین)


نام سهامدار   تعداد سهم درصد سهام
 شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر  SarmayehGozari  6998  34.99
گهر عمران GoharOmran 12998 64.98
 گهر روش  GoharRavesh  2  0.01
 گهر ترابر  GoharTarabar  2  0.01
 گهر همکار  hamkar  2  0.01


با توسعه منطقه معدني و صنعتي گل‌گهر، لزوم توجه به پشتيباني امر توليد در امور خدماتي مختلف، بيش از پيش ضروري مي‌يابد. خدمات مختلف كه در كنار خدمات بخش توليد در جهت امور رفاهي، راهبري، نگهداري و تعميرات تاسيسات مختلف، همچنين امور مربوط به توسعه و نگهداري فضاي سبز زمينه‌ساز حداكثري بهره‌وري توليد خواهند بود.

با توجه به انجام بررسی­های صورت گرفته درخصوص طرح­های جامع در زمینه های مختلف (اعم از: تأمین انرژی ، انتقال آب و ...) در منطقه گل­گهر و شهرستان سیرجان و خلاء موجود در ارائه خدمات کلی، تاسيس يك شركت با محوريت خدمات عمومي به بخش‌هاي مختلف منطقه معدني و صنعتي گل‌گهر ضروري بود. لذا شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه با ماموريت يكپارچه ‌سازي ازائه پشتيباني به شركت معدني و صنعتي گل‌گهر و ديگر شركت‌هاي منطقه جهت تسهيل در راهبري، نگهداري و تعميرات تاسيسات، تامين غذا و ديگر خدمات جامع، در تاریخ 1391/08/21به صورت شرکت سهامی خاص با شماره 3250 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان سیرجان به ثبت رسید.

اين شرکت با گسترده کردن حوزه مأموریت خویش درصدد برآورده ساختن نياز‌هاي شناسايي شده و ارائه طرح جامع خدمات شهری برآمد. با برگزاری جلسات متعدد با مسئولین ذیربط و رایزنی­های انجام شده، این شرکت بر هدف تبدیل­شدن به "یک برند شاخص" در ارائه خدمات عمومی ( همانند: معدن و مجموعه کارخانجات) در منطقه گل­گهر، شهرستان سیرجان و استان کرمان متمرکز شده که منجر به ورود آن به تمامی قراردادهای جاری مربوطه ( فنی ـ مهندسی و خدماتی ) و نیز ورود به سایر حوزه‌هاي خدماتي مانند حفاظت فیزیکی، هتلداری، خدمات آموزشی و ... گردید.

هم‌اكنون شركت پاريزپيشرو ضمن ارائه خدمات هتل‌داري به واحدهاي اقامتي، رفاهي كاركنان و مهمانسراهاي شركت معدني و صنعتي گل‌گهر، به امر پخت و سرو روزانه بيش از 5000 پرس ناهار و شام در رستوران‌هاي شقايق و اركيده شركت معدني و صنعتي گل‌گهر مي‌پردازد. همچنين راهبري، نگهداري و تعميرات تاسيسات گرمايشي و سرمايشي ابنيه، و نيز تاسيسات آب، برق و مخابرات شركت معدني و صنعتي گل‌گهر به عهده اين شركت مي‌باشد. همچنين انجام خدمات نظافت اماكن عمومي از ديگر خدمات شركت پاريز پيشرو مي‌باشد. احداث و نگهداري فضاهاي سبز منطقه و همچنين شهرك گل‌گهر در شهر سيرجان از ديگر خدمات اين شركت است كه در حال انجما مي‌باشد. طرح بزرگ احداث كمربند سبز منطقه معدني و صنعتي گل‌گهر مشتمل بر 5000 هكتار فضاي سبز كه در راستاي حفاظت از محيط زيست تعريف شده است، به عهده اين شركت گذاشته شده است. حفاظت فيزيكي دارائي‌هاي شركت معدني و صنعتي گل‌گهر در بخش‌هاي مختلف از ديگر خدمات در حال انجام شركت پاريزپيشرو مي‌باشد. نگهداري و تعميرات باسكول‌هاي شركت گل‌گهر در منطقه گل‌گهر و همچنين بنادر صادراتي، و راهبري تاسيسات اماكن مجموعه ورزشي گل‌گهر از ديگر خدمات اين شركت است.

ديگر شركت‌هاي منطقه از جمله شركت مجتمع سنگ‌آهن سيرجان (ايميدرو)، جهان فولاد سيرجان، نظم‌آوران صنعت و معدن سيرجان نيز از خدمات تامين غذاي پرسنل خود و تامين نيروي انساني بهره‌مند هستند.همکاران ما