2500نفر ساعت کارگاه روانشناسی ویژه کارکنان پاریز پیشرودر قالب سفرهای زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس  2500 نفر ساعت کارگاه روانشناسی با محوریت خانواده و سبک زندگی اسلامی برگزار شد.4353

دبیر کارگروه فرهنگی اجتماعی و ورزشی شرکت پاریز پیشرو با بیان اینکه این کارگاهها در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) و با همکاری مرکز توانمند سازی و مشاوره آستان قدس رضوی با محوریت مهارتهای زندگی، خانواده و سبک زندگی اسلامی و با استفاده از اساتید مجرب و برجسته کشوری برگزار شد.

مهندس مسعود مرادپور لزوم برگزاری این کارگاهها را بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه وتحلیل پرسشنامه های مشورتی و برنامه پیشنهادی برآمده از این فرآیند عنوان کرد و افزود: این پرسشنامه ها در سال گذشته بین پرسنل توزیع و نقاط قوت و ضعف زیر ساخت های فرهنگی و بهداشت روانی پرسنل و خانواده های محترم شناسایی شد و پس از آن ارتقاء و توانمندسازی خانواده های پرسنل پاریز پیشرو در دستور کار کارگروه فرهنگی و اجتماعی شرکت پاریز پیشرو قرار گرفت.