شرکت پاریزپیشروصنعت توسعه ( سهامی خاص ) درنظردارد، جهت تأمین نیروی انسانی مورد‌نیاز خود تعدادی مرد و زن در مقطع پايان راهنمايي وليسانس جهت اشتغال دراين شركت، از طریق برگزاری مصاحبه‌حضوری و گزینش براساس شرایط مندرج درتارنمای شرکت بصورت قراردادی از بین نیروهای بومی شهرستان سیرجان جذب نماید . داوطلبان برای کسب اطلاعات‌تکمیلی و ثبت‌نام به تارنمای www.parizpishro.org يا www.parizpishro.ir مراجعه نمایند . مهلت ثبت¬نام از تاريخ 24/12/93 لغايت 29/12/93 مي¬باشد.